Lietišķās valodniecības institūta Padome

Lietišķās valodniecības institūta Padome

Lietišķās valodniecības institūta Padomi veido, ievērojot institūta sastāvā ietilpstošo struktūrvienību pārstāvniecību. Padomē ietilpst direktors,  metodiskās komisijas vadītāja, ārējo sakaru koordinatore, profesori, docenti, plānotājs, studentu pašpārvaldes pārstāvis un viens vēlēts loceklis no katras asociētās struktūrvienības.

Padomes priekšsēdētājs ir Lietišķās valodniecības institūta direktore.

Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās 2/3 no tās locekļu skaita. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padome pieņem lēmumus atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā noteicošā ir institūta direktora balss.

Padomes funkcijas:

  • izstrādā Valodu institūta attīstības pamatvirzienus;
  • izstrādā priekšlikumus Valodu institūta struktūras veidošanai un izmaiņai;
  • izstrādā izmaiņas Valodu institūta nolikumā un iesniedz RTU Senātam apstiprināšanai;
  • izskata aktuālus zinātniskā un metodiskā darba jautājumus;
  • ievēl docentus, lektorus un asistentus;
  • veic studiju programmu un studiju plānu izskatīšanu, koordinē zinātniski pētniecisko darbību;
  • koordinē studiju programmu izpildi;
  • nosaka Valodu institūta iekšējās kārtības noteikumus un izskata to pārkāpumus.

 

Syndicate content