Starptautiskā sadarbība

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

Lietišķās valodniecības institūta „Tehniskās tulkošanas” programma tiek realizēta ciešā sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti (bijušo Moderno valodu fakultāti). 2007. gada 25. aprīlī RTU Valodu institūts noslēdza sadarbības līgumu ar LU Moderno valodu fakultāti par sadarbību izglītības, studiju, zinātniskās darbības, inovāciju un starptautiskās sadarbības jomā (18. pielikums). Cieša sadarbība un kopīgi zinātniskie pasākumi vieno LVI „Tehniskās tulkošanas” programmas un LU Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas un Anglistikas nodaļas mācībspēkus. 2007. gada 9. maijā RTU Valodu institūts noslēdza sadarbības līgumu ar Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāti par sadarbību izglītības, studiju, zinātniskās darbības, inovāciju un starptautiskās sadarbības jomā (19. pielikums).

Tehniskās tulkošanas programmas ietvaros ir lasījuši lekcijas un vadījuši seminārus sekojoši vieslektori: Dr.philol., asoc. prof. Indra Karapetjana, LU Humanitāro zinātņu fakultāte un Dr.philol., prof. Trevors G. Fennells, Dienvidaustrālijas Flindersa Universitātes Valodu departaments, Dr. philol., prof. Anna Vulāne, Latvijas Universitāte. 

Turpinās sadarbība ar Astonas universitātes Tulkošanas fakultāti Lielbritānijā (personīgi ar Dr. philol., prof. C. Šafneru), ar Dienvidaustrālijas Flindersa Universitātes Filoloģijas fakultāti (personīgi ar Dr.philol., prof. C. Mrova-Hopkinsu), ar Lodzas Universitāti (personīgi ar asoc. prof. Ivonnu Vitzak-Plisiecku), ar Viļņas Universitāti (personīgi ar asoc. prof. Nijoli Juhņevičieni), ar Patentu tulkošanas biroju ASV (personīgi ar Mag.philol. S. Viteku) un ar Valsts valodas centru ( bijušo Tulkošanas un terminoloģijas centru), ar kuru 2007. gadā tika noslēgts sadarbības līgums (16. pielikums). Minētie zinātnieki recenzē Lietišķās valodniecības institūta zinātniskos un metodiskos krājumus un citas publikācijas. Sadarbība ar ārzemju augstskolām un iestādēm veicina studiju procesu un nodrošina efektīvu jaunākās informācijas apmaiņu valodniecības un tulkošanas teorijas jomā.

Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūts aktīvi sadarbojas ar dažādām vidējās izglītības iestādēm. Vairāki institūta darbinieki ir vidusskolu padomes locekļi, viņi:

·        ir iesaistīti skolas iekšējās politikas veidošanas procesā,

·        bieži organizē informatīvos seminārus vidusskolu studējošajiem par bakalaura un maģistra studiju programmu „Tehniskā tulkošana” saturu un organizāciju,

·        motivē skolēnus jau skolas laikā iesaistīties zinātniski pētnieciskajā darbā valodniecības (jo īpaši translatoloģijas) jomā,

·        aicina topošos studentus apmeklēt Lietišķās valodniecības institūtu, lai iepazītos ar studiju programmas apgūšanas iespējām (docētajiem kursiem, pieejamo materiāli-tehnisko bāzi, utt.).

Syndicate content