RTU fakultāšu studentiem

Svešvalodu apguve RTU

Svešvalodu apguve Rīgas Tehniskajā universitātē ir integrējama ar pārējām studiju disciplīnām. Izstrādātie un docētie svešvalodu studiju priekšmeti dod RTU fakultāšu studentiem iespēju apgūt zinātnes un tehnikas valodas iemaņas un nozaru terminoloģiju. Tas ļauj mūsu universitātes absolventiem sekmīgi strādāt vai turpināt izglītību Latvijā un ārzemēs. 

Svešvalodu studiju kursu mērķtiecīga apguve RTU ir vērsta uz:

  • profesionāla un kognitīvi nozīmīga studiju satura apguvi, akcentējot studenta individuālo sniegumu un pieredzi;
  • mācīšanas stratēģiju un patstāvīgā darba iemaņu pilnveidi;
  • komunikatīvo prasmju veicināšanu un komunikatīvo uzdevumu un situāciju izmantošanu, motivējot studentu izteikt savu viedokli, aktīvi strādāt darba grupās vai pildīt  individuālos uzdevumus;
  • kritiskās un radošās domāšanas veicināšanu, sekmējot studenta personības izaugsmi.

Svešvalodu apguves nozīmi Latvijā kā ES dalibvalstī nosaka aizvien pieaugošie daudzpusīgie starptautiskie profesionālie kontakti, sadarbības iespēju paplašināšanās zinātnes, tehnikas, izglītības un kultūras jomā. Mūsdienās tikai speciālists ar teicamām svešvalodu zināšanām spēj pilnvērtīgi konkurēt darba tirgū. 

Syndicate content