Studiju priekšmeti

Brīvās izvēles studiju kursi

Katrā studiju programmā ir paredzēti kredītpunkti brīvās izvēles vai tā saucamajiem C daļas studiju priekšmetiem. Brīvās izvēles priekšmetiem atkarībā no studiju programmas var tikt atvēlēti no 2 līdz 6 KP. Students var patstāvīgi izvēlēties kādus studiju priekšmetus apgūt. Jebkurš citas studiju programmas citā nozarē A, B un C daļas kurss var tikt izvēlēts kā C daļas kurss. Brīvās izvēles priekšmetus ir iespējams apgūt ne tikai RTU , bet arī citās augstskolās, to iepriekš saskaņojot ar studiju programmas direktoru.

RTU Lietišķās valodniecības institūta docētāji ir izstrādājuši dažādus studiju priekšmetus maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmu studentiem. Papildus informācija par visiem studiju priekšmetiem ir pieejama priekšmetu katalogā vai portālā ORTUS.

 

Syndicate content