Priekšmetu saraksts

Bakalaura profesionālo studiju programmas „Tehniskā tulkošana” studiju priekšmeti

Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana” paredz dažādu bloku studiju priekšmetu apgūšanu:

 • vispārīgā teorētiskā līmeņa priekšmetus izvēlētajos novirzienos atbilstošajās svešvalodās (angļu vai vācu valodā) - tādus kā praktiskās gramatikas pamatkurss, rakstveida runas pamati, monologu, dialogu un profesionālo tekstu audiēšanas prasmju attīstīšana, leksikoloģija un stilistika, runas un klausīšanās prasmju attīstīšana, profesionālās literatūras mērķlasīšana un interpretēšana;
 • profesionālus, ar tulkošanu tieši saistītus priekšmetus - specializācijas tekstu tulkošana un jurisprudences tekstu tulkošana. Programmā ir iekļauts priekšmets - secīgās (konsekutīvās) tulkošanas prakse. Lai varētu sekmīgi veikt atbilstošo tekstu rakstisko un mutisko tulkošanu, ir paredzēts mācību darbs ar biznesa un juridisko terminoloģiju ("key notions"), kas padziļina studentu jēdzieniskās un terminoloģiskās prasmes un iemaņas attiecīgā teksta tulkošanā;
 • priekšmetus, kas saistīti ar referenta pienākumu veikšanu, komunikatīvajām un tehniskajām prasmēm - funkcionālā komunikācija, lietišķā komunikācija, lietvedības tehniskie līdzekļi, datoru mācība, prezentācijas prasme;
 • brīvās vai ierobežotās izvēles priekšmetus studentiem ir iespēja izvēlēties:
  a) ekonomikas zinātņu specializācijas mācību priekšmetus - vadības lēmumu pieņemšana, vadīšanas ekonomika, ievads ekonomikā;
  b) inženierzinātņu specializācijas mācību priekšmetus - ēku tipoloģija, arhitektūras kompozīcija, individuālā būvniecība, telekomunikācijas, loģistika. Šie priekšmeti nepieciešami studentiem tādā pakāpē, lai viņi precīzi un ar izpratni varētu veikt atbilstošu tekstu un tēmu tulkojumus;
 • studentiem ir iespēja izvēlēties latviešu valodas kā valsts valodas mācību, krievu valodas pamatkursu, otrās svešvalodas praktiskās valodas kursus: angļu, spāņu vai franču valodu un tām atbilstošo valstu mācību, kā arī tulkošanas prakses: latviešu valoda - krievu valoda, vispārīgo otrās svešvalodas kursu spāņu, franču, vācu vai angļu valodā;
 • studentiem tiek dota iespēja izvēlēties arī citus mācību priekšmetus no RTU mācību priekšmetu reģistra.
Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pirmajā un otrajā studiju gadā tiek apgūti obligātie studiju priekšmeti – vispārizglītojošie mācību kursi un kopējie nozares mācību kursi, kas veido bāzi speciālo zināšanu un praktisko iemaņu apguvei turpmāko studiju laikā. 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Tehniskā tulkošana” studiju priekšmeti

Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana” paredz dažādu bloku studiju priekšmetu apgūšanu:

 • vispārīgā teorētiskā līmeņa priekšmetusizvēlētajos novirzienos atbilstošajā svešvalodā (angļu valodā) – tādus kā translatoloģijas teorētiskās koncepcijas, teorētiskā valodniecība, teksta analīzes modernās metodes, tulkošanas teorijas vēsture, valodas starpkulturālie aspekti;
 • profesionālus, ar tulkošanu tieši saistītus priekšmetus- specializācijas tekstu tulkošana un Eirotekstu tulkošana, modernās tehnoloģijas tulkošanā, zinātniskā rakstu valoda, tulkošanas semantiskie un pragmatiskie aspekti. Programmā ir iekļauts priekšmets - secīgās (konsekutīvās) tulkošanas prakse. Lai varētu sekmīgi veikt atbilstošo tekstu rakstisko un mutisko tulkošanu, ir paredzēts mācību darbs ar biznesa un juridisko terminoloģiju, kas padziļina studentu jēdzieniskās un terminoloģiskās prasmes un iemaņas attiecīgā teksta tulkošanā;
 • priekšmetus, kas saistīti ar tulka referenta pienākumu veikšanu, komunikatīvajām un tehniskajām prasmēm – tulka/tulkotāja prasmes;
 • otrās svešvalodas pastiprinātais kurss: vācu, spāņu vai franču valoda;
 • pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti:psiholoģija, pedagoģija.
Syndicate content