Svešvalodas doktorantiem

Integrētais kurss angļu valodā doktorantiem, saistīts ar izpētes prasmju attīstīšanu. Tas ir speciālā lietojuma angļu valodas kurss, kas ir izstrādāts saistībā ar izvēlēto tehnisko specialitāti un veicamo zinātnisko darbu.  Kursa apguvēji paplašinā nepieciešamās prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un iemācās izmantot tās promocijas darba izstrādāšanā. 

Speciālā lietojuma komunikācijas prasmju galvenie uzdevumi ietver:

  • uzstāšanos zinātniskajā konferencē;
  • diskusiju par profesionālām vai zinātniskām tēmām; 
  • referātu un zinātnisko publikāciju rakstīšanu angļu valodā.

Speciālā lietojuma komunikācijas temati saistās ar doktorantu profesionālu un zinātnisku ievirzi: disertācijas aktualitāte, disertācijas struktūra un izmantotās literatūras iztirzājums; kontakti ar zinātniekiem, valstīm; konferences; zinātnisko publikāciju raksturojums.

Angļu valodas apguve par profesionālu, zinātnisku un pētniecisku tematiku palīdz studentiem:

  • apzināti attīstīt savas zinātniskas rakstīšanas prasmes;
  • iepazīt zinātniska teksta organizācijas veidus; 
  • attīstīt akadēmiskas prezentācijas prasmes; 
  • attīstīt profesionālās literatūras lasīšanas, informācijas atlases un apkopošanas iemaņas zinātniskā darba veikšanai specialitātē;
  • attīstīt komunikatīvo kompetenci un akadēmiskas prasmes nepieciešamās darbam angļu valoda runājošo vidē;
  • pilnveidot speciālās literatūras tulkošanas prasmes.

Nodarbības notiek lekciju, semināru, lomu spēļu, problēmorientēto uzdevumu un praktisko nodarbību formā. Tiek izmantotas profesionālas situācijas dažādos runas veidos to savstarpējā mijiedarbībā. 

Doktora studiju programmās ietverto svešvalodu studiju priekšmetu saturs izveidots atbilstoši Eiropas Padomes raksturotajam "Augstākā līmeņa valodas lietotāja" C1 līmenim, bet iekļaujot papildmoduļus studējošajiem ar C2 līmeņi. Valodas prasmes līmenis tiks ierakstīts absolventa diplomā.

RTU Lietišķās valodniecības institūta docētāji ir izstrādājuši dažādus studiju priekšmetus doktora studiju programmu studentiem. Papildus informācija par visiem studiju priekšmetiem ir pieejama priekšmetu katalogā vai portālā ORTUS.