Studiju priekšmetu apraksts

Iestājoties universitātē pēc vidusskolas mūsdienās studentiem angļu sarunvalodas līmenis ir diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, dot studentiem iespēju lietot iegūto valodas bāzi izvēlētā zinātniskā un tehniskā nozarē.

Valodas lietojuma aspekti ir nozīmīgi, t.i. ir nepieciešams apgūt speciālo terminoloģiju, gramatiskās konstrukcijas, kuras ir raksturīgas specializētai tehniskai literatūrai. Lai paaugstinātu inženierzinātņu bakalaura studiju programmu absolventu konkurētspēju starptautiskā darba tirgū, ir nepieciešams dot studentiem iespēju vairāk un efektīvāk lietot valodu visos tās aspektos izvēlētajā specialitātē.

RTU Lietišķās valodniecības institūta docētāji ir izstrādājuši dažādus studiju priekšmetus bakalaura akadēmisko un profesionālo studiju programmu studentiem. Papildus informācija par visiem studiju priekšmetiem ir pieejama priekšmetu katalogā vai portālā ORTUS.