Institūts

Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūts ir RTU patstāvīga struktūrvienība. Lietišķās valodniecības institūta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, RTU Satversme, RTU Senāta un RTU Rektora rīkojumi, Lietišķās valodniecības institūta Padomes lēmumi, un Lietišķās valodniecības institūta nolikums.

RTU Lietišķās valodniecības institūts nodrošina un attīsta kvalitatīvu valsts valodas un svešvalodu speciālo kursu apmācību RTU akadēmisko un profesionālo studiju programmu ietvaros, kā arī veic aktīvu zinātnisku darbību un realizē bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmas “Tehniskā tulkošana”.