Akreditācija

 

Ņemot vērā starptautisko sakaru paplašināšanos, tehnikas straujo attīstību un tehnisko tulku un tulkotāju mūsdienu nepieciešamību, tika izstrādāta un 1996. gadā darbu uzsāka RTU Senātā apstiprinātā augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Tehniskā tulkošana", un tās absolventi ieguva tulka referenta profesionālo kvalifikāciju.

Izstrādājot RTU Lietišķās valodniecības institūta profesionālās izglītības studiju programmu "Tehniskā tulkošana", tika arī ņemta vērā specializētās lietišķās ievirzes studiju programmu tulkošanā prakse un pieredze, kas jau kopš 1987.g. tiek īstenotas tādās Eiropas valstīs kā Dānijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā – (Applied Languages Europe).

2007. gadā profesionālās izglītības studiju programma “Tehniskā tulkošana” tika atkārtoti akreditēta uz sešiem gadiem. 2007. gadā uz profesionālās izglītības studiju programmas "Tehniskā tulkošana" bāzes tika izveidotas Bakalaura un Maģistra profesionālo studiju programmas "Tehniskā tulkošana".

 

2013. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija akreditēja studiju virzienu „Tulkošana” uz sešiem gadiem.

Visas studiju programmas „Tehniskā tulkošana” tiek realizētas RTU Lietišķās valodniecības institūtā Rīgā. Studiju programmu absolventiem tiek piešķirts profesionālā bakalaura vai maģistra grāds tehniskajā tulkošanā un tulka referenta (PS 0103) kvalifikācija.

Programmas ir izstrādātas RTU Lietišķās valodniecības institūta ietvaros pretendentiem ar vispārējo vidējo izglītību un ir izveidotas saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un LR MK noteikumiem Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju”.