RTU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem

RTU STUDENTU, MĀCĪBSPĒKU UN DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS

 

PREAMBULA

RTU studentu, mācībspēku un darbinieku Ētikas kodeksa mērķis ir stimulēt kopības garu, veidot  atvērtu, labvēlīgu un atbildīgu RTU saimi.

Kodeksa uzdevums ir rosināt studentus, mācībspēkus un darbiniekus būt uzticamiem un taisnīgiem; godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākumus, sekot ētikas vadlīnijām darbā, savstarpējā saskarsmē un personīgajā uzvedībā.

RTU Ētikas kodekss ietver ētiskas uzvedības pamatprincipus un normas, kas studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem jāievēro attieksmē pret RTU, savā darbā, attiecībās ar citiem RTU saimes pārstāvjiem, kā arī privātajā dzīvē.

RTU Ētikas kodekss pamatojas uz vispārcilvēciskām vērtībām, morāles normām un principiem.

Atzīstot par saistošu RTU Ētikas kodeksu un apņemoties savā darbībā un uzvedībā sekot tā vadlīnijām, principiem un normām, students, mācībspēks un darbinieks kļūst piederīgs RTU saimei.

 

    

Syndicate content