List of IAL Publications

The academic personnel of the Institute of Applied Linguistics actively participates in many international scientific conferences, research projects; elaborates scientific papers and books. The list of the recent publications is provided below.

 

List of Publications (2006 2013)

Monographs and text books: published (2006 2013):

 • Iļjinska, L., Nītiņa, D., Platonova, M., Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti – mācību grāmata; Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, 306. lpp.

 • Iljinska L., English for Science and Technology: Course, Design, Text Analysis, Research Writing, RTU Punlishing House, Riga, 2007, 216.pp.

 • Nītiņa, D., Valodniecības jautājumi, RTU Izdevniecība, Rīga, 2007.

 • Platonova, M., Terminu darināšana un lietošana tematiskajā laukā „vide un ekoloģija”: kontrastīvā analīze – promocijas darba kopsavilkums; Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 55. lpp.

 • Roskoša A.: Integrācijas prasmju veidošanās augstskolā latvijas kontekstā //The Development of Integration Skills in Higher Educational Establishments in Latvia – promocijas darba kopsavilkums; Rīga: LU Izdevniecība, 79. lpp., 2012.

Monographs: elaborated (estimated publishing year 2014/2015):

 •  

 • “Contemporary tendencies in the development of scientific text” professor L. Iljinska;

 • “Creative Approach to LSP learning (e-environment)” associate professor D. Rumpīte;

 • “Contemporary Science of Terminology: Functional Approach” associate professor M. Platonova.

Articles in peer reviewed article collections (approved by the Latvian Academy of Science) (2006 - 2013):

 

 • Iļjinska, L., Smirnova, T.: ‘Metaphoric Terms in Architecture and Civil Engineering: Taxonomy of the Concept Body’// Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 16(2). daļa, Latvija, Liepāja, 2012. – 119.-129. lpp.

 • Iljinska, L., Smirnova, T., Metaphorization vs. Formalization as Conflicting Tendencies in Technical Language, Starptautiskā zinātniskā konference: Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepāja, 2011, 179. 188. lpp. ISSN 1407-4737.

 • Iļjinska, L., Smirnova, T., ‘Hyponymy in Text Organisation Models’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 105.-112. lpp.

 • Iļjinska, Z. Seņko. ‘Why Develop a Terminology Standard?’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 82. – 90. lpp.

 • Iļjinska, L., Karapetjana, I., Text-Internal Linguistic Entities Characteristic of the Scientific Discourse, Starptautiskā zinātniskā konference: Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepāja: LiePa, 2008, 66. – 78. lpp. ISSN 1407-4737.

 • Iļjinska, L., Daži terminoloģijas aspekti un tehniskā tulkošana - Starptautiskā zinātniskā konference: Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepāja: LiePa, 2007, 326. 335. lpp. ISSN 1407-4737.

 • Iļjinska, L., Nītiņa, D., Valodniecība un valodas prakse, - Starptautiskā zinātniskā konference: Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepāja: LiePa, 2006, 191. 197. lpp. ISSN 1407-4737.

 • Nītiņa, D.: Semantics of Prepositions / ‘Prievārdu semantika’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 197.- 203. lpp., 2010.

 • Liokumoviča, I. The Verb in the Structure of English Sentence: Semantic- Syntactic Aspect// Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 16. – Liepāja: LiePA, 2012. ISSN 1407–4737.

 • Liokumoviča, I. Some Aspects of Information Structure in Discourse// Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 15. – Liepāja: LiePA, 2011. 194 202. lpp. ISSN 1407–4737.

 • Liokumoviča, I. Verbal-Nominal Relations in the Structure of English Scientific-Technical Discourse// Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 14(1). Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts. – Liepāja: LiePA, 2010. 148–155. lpp. ISSN 1407–4737.

 • Liokumoviča I., ‘English Scientific-Technical Discourse Corpus: the Extraction of Essential Information’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 168. – 176. lpp.

 • Liokumoviča, I. Textlinguistics Research as a Framework fro ELT at Tertiary Level // Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 12(2). Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas problēmas. - Liepāja: LiePA, 2008. 119.–128. lpp. ISSN 1407-4737.

 • Liokumoviča, I. On the Problem of Key Words Stratification// Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 11. Liepāja: LiePA, 2007. - 351.–359. lpp. ISSN 1407-4737.

 • Platonova M.: - ‘Contemporary Technical Texts: Context-Dependent Terms’// Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 16(2). daļa, Latvija, Liepāja, 2012. – 230. 241. lpp.

 • Platonova M., ‘Similarity of Term Meaning: Synonymy’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2011, 267. 275. lpp. ISSN 1407-4737.

 • Platonova M., - ‘Special Vocabulary Classification in the Environment- Related Texts’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 244. – 252. lpp.

 • Platonova M., - ‘Environment - Related Terminology Formation and Translation’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 231. – 239. lpp.

 • Platonova M., ‘The Role of Lexical Cohesive Devices in the Environment- Related Texts: Contrastive Study’ - Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2008, 139- 152 lpp.

page2image25912
page2image26184
page2image26456
page2image26728
page2image27000
page2image27272
page2image27544
page2image27816
 • Platonova M., ‘Sastatāmā valodniecība un tulkošanas teorija’, - Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, rakstu krājums, Liepāja, 2007, 367-378 lpp. ISSN 1407-4737.

 • Platonova M., ‘Semantic Aspects of Translation of Business and Legal Terminology’, - Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, rakstu krājums, Liepāja, 2006, 338-346 lpp. ISSN 1407-4737.

 • Roskoša, A., Pedagoga loma mazākumtautību studentu motivācijas mācīties veidošanās sekmēšana, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā // Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2012, 1. 8. lpp.

 • Roskoša, A., Mazākumtautību studentu integrācijas sekmēšana angļu valodas un citu studiju kursu apguvē tehniskajā augstskolā // Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, 2011, 182. 190. lpp.

 • Roskoša, A., Nacionālās un etniskās identitātes loma krievu un citu mazākumtautību studentu integrācijas procesa vadībā RTU // Rezeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” materiālu krājums, 2010, 118. – 127. lpp.

 • Roskoša, A., Studentu sadarbību veicinošu mācību metožu, līdzekļu, formu izmantošana mācību procesā RTU daudzkultūru vidē // Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2010, 688. 695. lpp.

 • Rumpīte D., Dāce E. Unleashing Creative Potential of Students in Integrating Research into ESP Course in the Field of Environmental Engineering. Liepājas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”. Liepāja, Liepājas Universitāte, 2013, 268-279.

 • Rumpīte D., Creative Aspects in Technical Translation. “Vārds un tā pētīšanas aspekti”: rakstu krājums, 16 (2). (Starptautiska redkolēģija). Liepāja: LiePA, 2012, 241-251.

 • Rumpīte D., Dāce E. Systems Approach to the Selection and Mastering of Professional Terminology in Environmental Science at Technical University // Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 15 (2), Latvia, Liepāja, 2.-3. December, 2010. - pp 283-291.

 • Smirnova, T., ‘The Sound of a Slogan: Phonetic Stylistic Devices in Operative Texts,’ Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti 15 (2)”, Liepāja, 2011, 302. 311. lpp.

 • Smirnova, T., ‘Sound Symbolism in Phonosemantic Perspective’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 312.-322. lpp.

 • Smirnova, T., ‘Onomatopeia in Phonosemantic Perspective’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 278.-287. lpp

 • Smirnova T., ‘Linguistic Iconicity in Rendition of Expressive Texts: Lost in Translation?’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2008, 198.-298. lpp.

Articles in peer reviewed article collections (approved by the Latvian Academy of Science) submitted for publishing:

 • Iljinska L., Platonova M., Smirnova T., ‘Faunal Metaphors in Technical Discourse: Historical Perspective’, Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”, (23.01.- 25.01.13.), Daugavpilī, Latvijā, izdošanas gads – 2013.

 • Iļjinska, L., Smirnova, T., Samuilova, O., ‘Compression of Information in Lexicalised Allusions in Technical Texts’, Starptautiskā zinātniskā konference: Vārds un tā pētīšanas aspekti 17, Liepāja, raksts pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2013

 • Platonova M. ‘Contemporary Principles of Terminology Research’ Starptautiskā zinātniskā konference: Vārds un tā pētīšanas aspekti 17, Liepāja, raksts pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2013

 • Rumpīte D., Vārtukapteinis. Manipulation in Technical Translation [ starptautiski rediģēts]. Starptautiskā zinātniskā konference: Vārds un tā pētīšanas aspekti 17, Liepāja, raksts pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2013

 

Articles in internationally quoted sources (2006 - 2013):

 • Iļjinska, L., Smirnova, T., ‘Pragmatic Aspects of Scientific-Technical Text Analysis’, Pragmatic Perspectives of Language and Linguistics Volume II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains, ed. by I. Witczak-Plisiecka, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 311.-338. lpp.

 • Iļjinska, L., Smirnova, T., Pragmatic Aspects of Scientific-Technical Text Communication, raksts CD formā, Starptautiskā zinātniskā konference Applied Linguistics for Specialised Discourse, Rīga, Latvijas Universitāte, 2009. ISBN 978-9984-39-789-4.

 • Iļjinska, L., Smirnova, T., Internationalization of Contemporary Scientific- Technical Vocabulary – Starptautiskā zinātniskā konference: English the Lazy Way out? Maybe ... But Is It Worth It, Rīga: SIA Jumi, 2008, 67. – 83.lpp. ISBN 978 9984-30-149-5.

 • Iļjinska, L., Platonova, M., Pragmatic Aspects of Special Vocabulary in Scientific Technical Texts, - Starptautiskā zinātniskā konference: 4th Riga International Symposium on Pragmatic Aspects of Translation, Latvijas Universitāte, Rīga: SIA Jumi, 2006, 56. – 76. lpp. ISBN 9984-30-101-X.

 • Liokumoviča I. The Role of IT and Social Media in the Process of Transition to Responsible and Sustainable Living // Beyond Consumption: Pathways to Responsible Living” 2nd PERL International Conference, 2012.g. 19.–20. martā Berlīnes tehniskajā universitātē/Technische Universität Berlin, Vācija, Conference Proceedings. Vera Fricke, Ulf Scradar, Victoria W. Thoresen (eds.) pp. 98–107. Available at http://www.perlprojects.org/Project- sites/PERL/PERL-International-Conferences. ISBN –Number 978–82–7671– 867–6, CD-ROM.

 • Liokumoviča, I. Towards Written Scientific-Technical Discourse Analysis: Statistical and Transformational Methods // Kalba ir Kontekstai. Mokslo darbai. 2009 m. III (1) tomas /Language in Different Contexts. Research Papers 2009 Volume III (1). - Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, pp.112–119. ISSN 1822-5357.

page5image25872
page5image26144
 • Liokumoviča, I. Some Peculiarities of Assessing Information in Higher Economic Education in the Focus of Consumer Citizenship// Assessing Information as Consumer Citizenship. Proceedings of the fifth international conference of the Consumer Citizenship Network. Tallinn, Estonia, 2008. Klein, A. and Thoresen, V. W. (Eds.). - Hamar: Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport nr 7 2008, Norway, pp. 189–195. ISBN 978-82-7671-711- 2.

 • Liokumoviča, I. Significant Elements in Text Organization: Some Problems and Approaches// Kalba ir Kontekstai. Mokslo darbai. 2007 m. II tomas. /Language in Different Contexts. Research papers. 2007. Volume 2. - Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. pp. 229– 237. ISSN 1822- 5357.

 • Liokumoviča I. Some Problems of Consumer Citizenship Education: Inter- and Transdisciplinary Perspectives //Consumer Citizenship: Promoting New Responses. Vol. 3. Building Bridges. Ed. by Declan Doyle, Hamar, Norway: Hogskolen i Hedmark (CCN) 2007, pp. 113–123. ISBN: 978-82-7671-625-8. www.hihm.no/hihm/Prosjektsider/CCN/Publications

 • Platonova M., ‘Language Use: Translation of English Environment-Related Terminology’, Pragmatic Perspectives of Language and Linguistics Volume II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains, ed. by I. Witczak- Plisiecka, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, pp. 339 359;

 • Platonova M., ‘Structural Representation of Terminology in Environment- Related Texts’, Lost and Found in Translation, Riga, Starptautiskā zinātniskā konference 5th Symposium on Pragmatic Aspects of Translation, Latvijas Universitāte, Rīga, 2009, 172.-186. lpp. ISBN 978-9984-30-166-2.

 • Platonova M., ‘Pragmatic Aspects of Environment - Related Terminology Formation and Translation’, raksts CD formā, Starptautiskā zinātniskā konference Applied Linguistics for Specialised Discourse, Rīga, Latvijas Universitāte, 2009. ISBN 978-9984-39-789-4.

 • Platonova M., ‘Standards of Textuality and Translation of the Environment- Related Terminology’ – Starptautiskā zinātniskā konference: English the Lazy Way out? Maybe ... But Is It Worth It, Rīga: SIA Jumi, 2008, 35. 47. lpp. ISBN 978 9984-30-149-5.

 • Romanova I., Silina I. (Riga) Kulturphänomen Őkologie aus der fachűbersetzerischen Perspektive. Krājumā: Germanistik als Kulturvermittler: Vergleichende Studien. Vorträge der III. Germanistenkonferenz an der Universität Tartu. Tartu University Press, 2008, S. 197-212.

 • Roskoša, A., Factors Influencing Russian Speaking Students’ Feeling of Belonging to Promote Their Social Integration Process at the University and Society // BCES (Bulgarian Comparative Education Society) proccedings of the scientific conference „Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion, History of Education”, Issue 9, 2011, 321 327 pp.

 • Roskoša, A., Using a Study Excursion in English Classes to Favour the Process of Social Integration // Proceedings. Babes Bolyai University, Romania, 2009, 27 45 pp.

 • Roskoša, A., Teaching/Learning English in a Multicultural Environment // ERASMUS intensīvās programmas SINEX (Social Inclusion and Exclusion in Education) rakstu krājums. University of Education in Upper Austria, Linz, Austria, 2009, 195 219 pp.

 • Roskoša, A., Using Games in English Classes to Promote the Process of Social Integration in Bilingual Groups // Erasmus intensīvās programmas SINEX (Social Inclusion and Exclusion in Education) rakstu krājums. State College of Teacher Education, Linz, Austria, 2008, 335 353 pp.

 • Dāce E., Rumpīte D. Sustainable Packaging as Part of Sustainable Consumption: a Consumer’s Perspective // Book of Abstracts of the 2nd PERL International Conference "Beyond Consumption: Pathways to Responsible Living", Vācija, Berlīne, 19.-20. marts, 2012. - 36.-36. lpp.

 • Rumpīte D., Dāce E. Sustainability as a Core Component of Engineering English Course at Technical University // Conference Proceedings of PERL’s International Conference „Enabling Responsible Living”, Turcija, Stambula, 14.-15. marts, 2011. - 192.-205. lpp.

 • Rumpite D., Visocka I., Markova J., Dubova N. Creativity in the Translation of Technical Texts. Proceedings of the international conference “Towards a Better Language Education”. Lietuvos kalbu pedagogu asociacija. International editorial board (Eds.) D.Cunningham, Australia; Dr. O.Medvedeva, Lithuania; Dr. D.Rumpite, Latvia; Dr. L.Tamosiunaite, L.Uralova. (Electronic resource, CD), Vilnius, Lithuania, 29-30 June, 2009, 1-7 p.;

 • Rumpite D. Online Course Design Model in Creative Studies of English for Engineering Students // Horizons in Education, Greece, Atēnas, 26.-29. May, 2008. - pp 479-490.

 • Rumpite D., Implementation of the ‘Consumer Citizenship Education Guidelines’ in the Online Studies of English for Engineering Students’. ‘Assessing Information as Consumer Citizens’. Proceedings of the 5th international conference of the Consumer Citizenship Network. Tallinn, Estonia, 2008. p. 227-240. (Eds) A.Klein, V.W.Thoresen. Hedmark University College, Norway;

 • Rumpite D., Zuga B., New Applications of Computer Based Testing in ESP. Zinātnisko rakstu krājums “Valoda. Tulkošana. Starpkultūru komunikācija”. (Starptautiska redkolēģija) prof. J.Silis, Dr. A.Skrabane, prof. A.Veisbergs, E.Maagero, Dr. I.Klijunaite, et.al. Ventspils augstskola, 2008, 74.-79. lpp.

 • Rumpite D., Zuga B., Ritins D. Development of Online Course Design and Delivery Approach in Creative Learning of English for Specific Purposes (ESP). In: Research papers of the International Nordic-Baltic conference of the World Federation of Language Teacher Associations (FIPLV) “Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural Context’. (Eds.) Asoc. prof. D.Rumpite, Latva; prof. T.Siek-Piskozub, Poland; prof. K.Makinen, Finland; prof. K.Schreder, Germany, asoc. prof. L.Kaminskiene, Lithuania, et. al. (Pasaules Valodu skolotāju federācijas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu starptautiskās konferences ‘Inovācijas valodu mācīšanā un apguvē starpkultūru kontekstā’ zinātniskie raksti ‘Rīga: SIA “Izglītības soļi”. Included into the database of USA Congress Library;

 • Rumpite. Implementation of the ‘Consumer Citizenship Education Guidelines’ in the Online Studies of English for Engineering Students’. In: collection of research papers “Assessing Information. Consumer Citizenship: Promoting New Responses” International editorial board. (Eds.) A.Klein, Dr. V. W.Thoresen, et. al. Vol. 4. Hedmark, Norway. 2008, p. 139-157

Articles in internationally quoted sources (submitted for publishing):

 • Iljinska L., Platonova M., Smirnova T., ‘Conflicting Tendencies in the Development of Technical Vocabulary’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Terminology and Ontology: Theory and Applications”, Rakstu krājums „TOTH 2012”. Annecy: Institut Porphyre, Savoir at Connoisance. - estimated publishing year 2014.

 • Iljinska L., Platonova M., ‘Pragmatic Aspects of Special Vocabulary in Scientific-Technical Texts’ Starptautiskā zinātniskā konference 6th Lodz Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics, (26. 28.05.2012.) Lodzā, Polijā. - estimated publishing year 2014.

 • Iljinska L., Platonova M., ‘Complicated Mechanisms of Colour-Based Term Creation in Contemporary Scientific Texts’, Starptautiskā zinātniskā konference: Colour Language and Colour Categorization, (04.06. 07.06.2013.) Tallin, Estonia estimated publishing year 2014.

 • Iljinska L., Platonova M., Smirnova T., ‘Coinage and Application of Metaphoric Terms in Scientific and Technical Discourse: a Contrastive Approach’, the 7th EST congress, Panel 21 „Translation and Comprehensibility”, (29.08. – 01.09.2013.), Germersheim, Germany - estimated publishing year 2014.

 • Iljinska L., Platonova M., Smirnova T., ‘Metaphoric Terms: Elusive Magic of Meaning Transformation’, the 19th European Symposium on Languages for Special Purposes „Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World” (08.07. – 10.07.2013.), Wien, Austria - estimated publishing year 2014.

 • Iljinska L., Smirnova T., ‘Intertextuality in Technical Text: the Web of Facts and Allusions’, Starptautiskā zinātniskā konference „Meaning in Translation: Illusion of Precision”, (12. – 15.09.2012.) Rīgā, Latvijā. - estimated publishing year 2014.

 • Liokumoviča, I., On the Phenomenon of Coherence in Scientific and Technical Discourse Starptautiskā zinātniskā konference Meaning in Translation: Illusion of Precision, (12. – 15.09.2012.) Rīgā, Latvijā. - estimated publishing year 2014.

 • Platonova M., ‘Praying for Precision: Biblical Allusions in Terminology’, Starptautiskā zinātniskā konference Meaning in Translation: Illusion of Precision, (12. – 15.09.2012.) Rīgā, Latvijā. - estimated publishing year 2014.

   

Articles in scientific journals (2006-2013):

 • Nītiņa, D., Dažas «Latviešu valodas gramatikas» sagatavošanas problēmas. Linguistica Lettica 18. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2008, 5 15.

 • Platonova M., Iljinska L., ‘Classification of Colour-Based Metaphorical Terms’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Translation is the Language of Europe”, Rakstu krājums „Vertimo Studijos: Mokslo darbai 4”, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 61. 71. lpp., ISSN 2029-7033.

 • Platonova M. Similarity of Term Meaning: Variants and Doublets // Contrastive and Applied Linguistics. - XVI. red. prof. A. Veisbergs, Rīga, Latvijas Universitāte, (2011) 29.-42. lpp.

 • Rumpīte, D., Dace, E. Sustainability and Creativity in the ESP Curriculum in Engineering Education. No: Zinātnisko rakstu krājums "Radoša personība". 10.sēj. = Creative Personality: Collection of Scientific Papers. Vol.10. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Kreativitātes pētījumu centrs : Apgāds JUMI, 2012, 176.-185.lpp.

 • Rumpite D. Creative E-course Model in English for Engineering Students. In: Journal of Research in Pedagogy and Psychology “Signum Temporis”. International editorial board (Eds) I.Gutberga, USA; prof. H.Scharch, Austria; prof. S.Gies, Germany, prof. A.Szerlag, Poland), Vol. 1, Nr 1, March 2008, Riga, Riga Teacher Training and Educational Management Academy. Rīgas komercfirma „S&G”. ISSN 1691-4929, p. 54.-63. Available also at http://www.rpiva.lv/index.php?mh=signum_1 and VERSITA Emerging Science Publishers date base;

 • Smirnova T., ‘How to Translate a Dream: Pragmatic Aspects of Promotional Text Translation’, Rakstu krājums „Vertimo Studijos”, 5, Vilnius: Universito Leiydykla, 2012, 90.-100. lpp.