Centralizētais eksāmens

Svešvalodas prasmes līmeņi

Lai raksturotu standartiem, testiem un eksāmeniem nepieciešamos valodas prasmes līmeņus un atvieglotu dažādu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanu, tika izstrādāta valodas prasmes līmeņu sistēma un līmeņu apraksta sistēma. Šim nolūkam ir izveidota  tabula, kuru svešvalodu pasniedzēji izmanto studējošā valodas prasmes līmeņa aprakstīšanai un novērtēšanai. 

Valodas lietošanas galvenās kategorijas katrā no sešiem kopējiem valodas prasmju līmeņiem ir apkopoti arī pašnovērtēšanas tabulā.  Tā izveidota, lai palīdzētu valodu apguvējiem noteikt galvenās valodas prasmes un izlemt, kura līmeņa kontroljautājumus ar detalizētākiem raksturojumiem viņi varētu izmantot, lai novērtētu savas prasmes līmeni.

Bakalaura studiju programmās ietverto svešvalodu studiju priekšmetu saturs izveidots atbilstoši Eiropas Padomes raksturotajam "Vidējā līmeņa valodas lietotāja" B2 līmenim, bet iekļaujot papildmoduļus studējošajiem ar C1 un pat C2 līmeņi. Valodas prasmes līmenis tiks ierakstīts absolventa diplomā. 

Centralizētā eksāmena saturs, norise un prasības

Centralizēto eksāmenu svešvalodā drīkst kārtot studenti, kas ir sekmīgi izpildījuši šādas prasības:

  • nokārtoja 2 ieskaites (1. un 2. studiju semestrī);
  • nokārtoja 2 leksiski-gramatiskos testus (3. studiju semestrī);
  • sagatavoja 2 prezentācijas uz patstāvīgās lasīšanas materiālu bāzes (3. studiju semestrī);
  • iesniedza 3 pozitīvi novērtētās esejas (3. studiju semestrī).

Centralizētais eksāmens sastāv no divām daļām:

Pirmā daļa sastāv no:

  1. Argumentētas esejas - 200 vārdi (45 min);
  2. Mutveida runas prasmju pārbaudes:

2.1. Studenta monologruna par savam studiju profilam atbilstošu tēmu (3 min). Studenta monologrunas uzdevumā ietvērti 4-5 atslēgas vārdi.

2.2. Studenta-pedagoga dialogruna, vai studenta-studenta dialogruna. Tās pamatā problēmsituācijas risinājums par programmā ietvērtu vispārēja rakstura tēmu (3 min).

Otrā daļa sastāv no:

  1. Uzdevumiem teksta jēgas izpratnei (40 min) - Lasāmā materiāla apjoms - 2 teksti, kopā 5000 iespiedzīmes;
  2. Klausīšanas prasmju pārbaudes (30 min), t.sk.: 
  • 2 uzdevumi autentiskā teksta (ziņojums, lekcija u.c.) jēgas izpratnei, pareizās atbildes izvēle no 3 dotajiem variantiem (15 min);
  • 2 uzdevumi detalizētai teksta (sarunas, dialoga) izpratnei - īsu atbilžu sniegšana, izlaisto vārdu ievietošana (15 min).
Syndicate content