Publikācijas

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība

Viens no būtiskiem mācību spēku zinātniskās un metodiskās darbības rādītājiem ir viņu publikācijas un dalība starptautiskās konferencēs un semināros. Nozīmīgākās starptautiskās konferences, kurās Lietišķās valodniecības institūta mācībspēki pēdējo gadu laikā (2008. - 2011. g.) ir piedalījušies ar referātiem, kā arī ir publicējuši vairākus nozīmīgus rakstus.

Mācību grāmatas/zinātniskās mongrāfijas:

 • Iļjinska, L., Nītiņa, D., Platonova, M., Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti – mācību grāmata; Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, 306. lpp.
 • Iljinska L., (2007) English for Science and Technology: Course, Design, Text Analysis, Research Writing, RTU Punlishing House, Riga, 216.pp.
 • Iljinska L., (2008) English in Focus, RTU Punlishing House, Riga, 174 pp.
 • Nītiņa, D., Valodniecības jautājumi, RTU Izdevniecība, Rīga, 2007.
 • Platonova, M., Terminu darināšana un lietošana tematiskajā laukā „vide un ekoloģija”: kontrastīvā analīze – promocijas darba kopsavilkums; Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 55. lpp.

Raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi):

 • Iļjinska, L., Smirnova, T., ‘Hyponymy in Text Organisation Models’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 105.-112. lpp.
 • Iļjinska, Z. Seņko. ‘Why Develop a Terminology Standard?’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 82. – 90. lpp.
 • Liokumoviča I., ‘English Scientific-Technical Discourse Corpus: the Extraction of Essential Information’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 168. – 176. lpp.
 • Platonova M., - ‘Environment - Related Terminology Formation and Translation, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 231. – 239. lpp.
 • Platonova M., - ‘Special Vocabulary Classification in the Environment-Related Texts, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 244. – 252. lpp.
 • Platonova M., ‘The Role of Lexical Cohesive Devices in the Environment-Related Texts: Contrastive Study - Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2008, 139-152 lpp.
 • Smirnova T., ‘Linguistic Iconicity in Rendition of Expressive Texts: Lost in Translation?’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2008, 198.-298. lpp.
 • Smirnova, T., ‘Onomatopeia in Phonosemantic Perspective’,  Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 278.-287. lpp
 • Smirnova, T., ‘Sound Symbolism in Phonosemantic Perspective’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 312.-322. lpp.

Syndicate content